ലൈഫ് മിഷന്‍: കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത് 8605 വീടുകള്‍

post

കാസര്‍കോട് : ലൈഫ് മിഷനില്‍ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍ ഇതുവരെ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത് 8605 വീടുകള്‍. വീടില്ലാത്തവരുടെയും ഭൂമിയില്ലാത്തവരുടെയും വീടെന്ന സ്വപ്‌നം ഏറ്റെടുത്ത പദ്ധതിയുടെ ജില്ലയിലെ ഇതുവരെയുള്ള പൂര്‍ത്തീകരണ ശതമാനം 87.02. യോഗ്യരായ 10377 ഗുണഭോക്താക്കളില്‍ 9889 പേരാണ് വീട് നിര്‍മ്മാണത്തിനായി കരാറില്‍ ഒപ്പിട്ടതെന്ന് ജില്ലാ കോ ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ എം. വല്‍സന്‍ അറിയിച്ചു.

ഒന്നാംഘട്ടത്തില്‍ 2874 വീടുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി

ലൈഫ് മിഷന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തില്‍ ഏറ്റെടുത്തത് നാളിതുവരെ വിവിധ പദ്ധതികളിലായി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണമാണ്. ഇതില്‍ ജില്ലയില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്ത 2921 വീടുകളില്‍ 2874 വീടുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു98.39 ശതമാനം. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന 1500 വീടുകളില്‍ 1486 വീടുകളുടെ നിര്‍മ്മാണവും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന 147 വീടുകളില്‍ മുഴുവന്‍ വീടുകളും പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു. പട്ടികജാതി വകുപ്പ് 56 വീടുകളില്‍ മുഴുവനും പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു. ഫിഷറീസ ് വകുപ്പ് 42 വീടുകളില്‍ 37 വീടുകളുടെ നിര്‍മ്മാണവും പട്ടികവര്‍ഗ വകുപ്പ് 636 വീടുകളില്‍ 618 വീടുകളുടെ നിര്‍മ്മാണവും ന്യൂനപക്ഷക്ഷേ വകുപ്പ് 10 വീടുകളില്‍ 6 വീടുകളുടെ നിര്‍മ്മാണവും പൂര്‍ത്തിയാക്കി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട 51 വീടുകളില്‍ മുഴുവനായും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട 479 വീടുകളില്‍ 473 വീടുകളുടെ നിര്‍മ്മാണവും ഇതുവരെയായി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ 47 വീടുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ ബാക്കിയുണ്ട്. 

രണ്ടാംഘട്ടത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയായത് 3245 വീടുകള്‍

ലൈഫ് മിഷന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍ക്ക് വീടുകള്‍ നല്‍കുന്നതാണ്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ 3894 ഗുണഭോക്താക്കളാണ് അര്‍ഹരായിട്ടുള്ളത്. അതില്‍ 3729 പേര്‍ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനവുമായി കരാറിലേര്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 3245 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്87.02 ശതമാനം. പുതുതായി കരാറിലേര്‍പ്പെട്ട 146 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. 338 വീടുകളുടെ നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. ബേസ്‌മെന്റ് പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്122, ലിന്റല്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്125, മേല്‍ക്കൂര പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്91.

മൂന്നാംഘട്ടത്തില്‍ 674 ഗുണഭോക്താക്കള്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍ മൂന്നാംഘട്ടത്തില്‍ ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളില്‍ നിന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ധനസഹായത്തോടെയോ, സ്വന്തമായോ ഭൂമി ലഭ്യമായ 674 ഗുണഭോക്താക്കളാണുള്ളത്. ഇതില്‍ 560 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുമായി കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടു. ഇതില്‍ 52 പേരുടെ ഭവന നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു. പുതുതായി കരാറിലേര്‍പ്പെട്ട 143 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. 365 ഭവനങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാണം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പുരോഗമിക്കുന്നു. 

ലൈഫ്പി.എം.എ.വൈ റൂറലില്‍ കരാര്‍ വെച്ച 583 ഗുണഭോക്താക്കളില്‍ 571 പേരുടെ ഭവനനിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈഫ്പി.എം.എ.വൈ അര്‍ബനില്‍ അര്‍ഹരായ 1820 ഗുണഭോക്താക്കളില്‍ 1611 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടു. ഇതില്‍ 1378 ഭവനങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു. 112 വീടുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം മേല്‍ക്കൂര വരെയും 59 വീടുകളുടെ ലിന്റല്‍ ലെവലും 62 വീടുകളുടെ ബേസ്‌മെന്റ് ലെവലും പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്.സി, എസ്.ടി, ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മുഖേന യഥാക്രമം 399, 16, 70 വീടുകളുടെ നിര്‍മ്മാണവും പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മൂന്ന് വകുപ്പുകളിലും 100 ശതമാനം വീടുകളും പൂര്‍ത്തിയായി.