സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍ക്കാവശ്യമായ തുണിത്തരങ്ങള്‍ കൈത്തറി/ഖാദി സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്ന് വാങ്ങണം

post

തിരുവനന്തപുരം : കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാലും സംസ്ഥാനത്ത് കൈത്തറി/ഖാദി മേഖലകള്‍ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഈ മേഖലകളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍ക്കാവശ്യമായ തുണിത്തരങ്ങളും മറ്റുല്‍പ്പന്നങ്ങളും വ്യവസായ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കൈത്തറി/ഖാദി സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നു തന്നെ വാങ്ങാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പൊതുഭരണ (ഏകോപനം) വകുപ്പ് സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു.

ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നു തുണിത്തരങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ ടെണ്ടര്‍ നടപടികളില്‍ ഇളവ് നല്‍കുന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കണം. കൂടാതെ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍/സ്ഥാപനങ്ങള്‍/അര്‍ധ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം കൈത്തറി/ഖാദി തുണിത്തരങ്ങള്‍/ഉത്പ്പന്നങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണം. എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളും ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആവശ്യമായ കര്‍ശന നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് സര്‍ക്കുലര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു