പോളിംഗ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണം; സമയക്രമീകരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി

post

വയനാട്: കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് പോളിംഗ് സാമഗ്രികള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് സമയ ക്രമീകരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവായി. ഡിസംബര്‍ 9 ന് ബ്ലോക്ക്തലങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന പോളിംഗ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണം ഇപ്രകാരമാണ്. 

രാവിലെ 9 മുതല്‍ 10 വരെ -  പഞ്ചായത്തുകളിലെ 1 മുതല്‍ 5 വരെയുളള വാര്‍ഡുകള്‍, നഗരസഭകളിലെ 1 മുതല്‍ 6 വരെയുളള  ഡിവിഷനുകള്‍. 

10 മണി മുതല്‍ 11 വരെ - പഞ്ചായത്തുകളിലെ 6 മുതല്‍ 10 വരെയുളള വാര്‍ഡുകള്‍, നഗരസഭകളിലെ 7 മുതല്‍ 12 വരെയുളള  ഡിവിഷനുകള്‍. 

11 മണി മുതല്‍ 12 വരെ - പഞ്ചായത്തുകളിലെ 11 മുതല്‍ 15 വരെയുളള വാര്‍ഡുകള്‍, നഗരസഭകളിലെ 13 മുതല്‍ 18 വരെയുളള  ഡിവിഷനുകള്‍, 

ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മുതല്‍ 1 മണി വരെ - പഞ്ചായത്തുകളിലെ 16 മുതല്‍ 25 വരെയുളള വാര്‍ഡുകള്‍, നഗരസഭകളിലെ 19 മുതല്‍ 24 വരെയുളള  ഡിവിഷനുകള്‍.

1 മണി മുതല്‍ 2 വരെ -  നഗരസഭകളിലെ 25 മുതല്‍ 30 വരെയുളള  ഡിവിഷനുകള്‍

2 മണി മുതല്‍ 3 വരെ - നഗരസഭകളിലെ 31 മുതല്‍ 36 വരെയുളള  ഡിവിഷനുകള്‍

പോളിംഗ് ഡ്യൂട്ടി ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അവര്‍ക്ക് ലഭിച്ച വാര്‍ഡ്/ബൂത്ത് നമ്പര്‍ പരിശോധിച്ച് നിശ്ചയിച്ച സമയപ്രകാരം മാത്രം എത്തണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസര്‍, ഫസ്റ്റ് പോളിംഗ് ഓഫീസര്‍ എന്നിവര്‍ ആദ്യ 8 മിനിറ്റില്‍ പ്രവേശിക്കേണ്ടതും   അടുത്ത 5 മിനിട്ടില്‍ ബാക്കി ഉള്ളവരുടെ ഹാജര്‍ എടുക്കേണ്ടതുമാണ്.