ഓണക്കാലം: കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. പ്രത്യേക അന്തര്‍ സംസ്ഥാന സര്‍വ്വീസുകള്‍

post

തിരുവനന്തപുരം: ഓണക്കാലത്തോടനുബന്ധിച്ച് കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ആഗസ്റ്റ് 25 മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ ഏഴ് വരെ പ്രത്യേക സര്‍വ്വീസുകള്‍ കേരളത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്നും ബാംഗ്ലൂരിലേക്കും തിരിച്ചും നടത്തും. https://online.keralartc.com ല്‍ ഓണ്‍ലൈനായി ടിക്കറ്റുകള്‍ റിസര്‍വ് ചെയ്യാം.

കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നവര്‍ കോവിഡ് ജാഗ്രത പോര്‍ട്ടലില്‍ (http://covid19jagratha.kerala.nic.in) രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് യാത്രാ പാസ് ഹാജരാക്കിയാല്‍ മാത്രമേ യാത്ര അനുമതി ലഭിക്കു. കര്‍ണ്ണാടകയിലേയ്ക്കുളള യാത്രക്കാര്‍ ''seva sindhu'' https://sevasindhu.karnataka.gov.in  പോര്‍ട്ടില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് യാത്രാ പാസ് ഉറപ്പാക്കണം. 

ബാംഗ്ലൂരില്‍ നിന്നുമുളള സര്‍വ്വീസുകള്‍

26.08.2020 മുതല്‍ 07.09.2020 വരെ

1. 15.32 ബാംഗ്ലൂര്‍ - തിരുവനന്തപുരം (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) സേലം, പാലക്കാട്, ആലപ്പുഴ (വഴി).

2. 15.46 ബാംഗ്ലൂര്‍ - കോട്ടയം (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) സേലം, പാലക്കാട് (വഴി)

3. 19.01 ബാംഗ്ലൂര്‍ - എറണാകുളം (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) മൈസൂര്‍, സുല്‍ത്താന്‍ബത്തേരി (വഴി)

4. 19.33 ബാംഗ്ലൂര്‍ - പത്തനംതിട്ട (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) സേലം, പാലക്കാട്, കോട്ടയം (വഴി)

5. 20.00 ബാംഗ്ലൂര്‍ - തൃശ്ശൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) സേലം, പാലക്കാട്(വഴി)

6. 20.32 ബാംഗ്ലൂര്‍ - കാസര്‍കോട് (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) മൈസൂര്‍, സുള്ള്യ (വഴി)

7. 21.01 ബാംഗ്ലൂര്‍ - പാലക്കാട് (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) സേലം (വഴി)

8. 23.00 ബാംഗ്ലൂര്‍ - കണ്ണൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) മൈസൂര്‍, വിരാജ്‌പേട്ട്, ഇരിട്ടി (വഴി)

9. 22.30 ബാംഗ്ലൂര്‍ - കോഴിക്കോട് (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) മൈസൂര്‍, സുല്‍ത്താന്‍ബത്തേരി (വഴി)

ബാംഗ്ലൂരിലേക്കുളള സര്‍വ്വീസുകള്‍

25.08.2020 മുതല്‍ 06.09.2020 വരെ

1. 15.01 തിരുവനന്തപുരം - ബാംഗ്ലൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) ആലപ്പുഴ, തൃശ്ശൂര്‍, സേലം (വഴി)

2. 16.46 എറണാകുളം - ബാംഗ്ലൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) കോഴിക്കോട്, സുല്‍ത്താന്‍ബത്തേരി (വഴി)

3. 17.32 പത്തനംതിട്ട - ബാംഗ്ലൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) കോട്ടയം, പാലക്കാട്, സേലം (വഴി)

4. 17.33 കോട്ടയം - ബാംഗ്ലൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) തൃശ്ശൂര്‍, പാലക്കാട്, സേലം (വഴി)

5. 08.02 കോഴിക്കോട് - ബാംഗ്ലൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) സുല്‍ത്താന്‍ബത്തേരി (വഴി)

6. 20.01 തൃശ്ശൂര്‍ - ബാംഗ്ലൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) പാലക്കാട്, സേലം (വഴി)

7. 07.30 കണ്ണൂര്‍ - ബാംഗ്ലൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) വിരാജ്‌പേട്ട്, മൈസൂര്‍ (വഴി)

8. 20.32 കാസര്‍കോട് - ബാംഗ്ലൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) സുളള്യ, മൈസൂര്‍ (വഴി)

9. 21.01 പാലക്കാട് - ബാംഗ്ലൂര്‍ (സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്) സേലം (വഴി)