ലോക്ക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ 21ന് ഒഴിവാക്കി

post

തിരുവനന്തപുരം: എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്നതിനാൽ 21ന് സമ്പൂർണ ലോക്ക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി സർക്കാർ ഉത്തരവായി.