പരീക്ഷാ സംശയ ദൂരീകരണത്തിന് വാര്‍ റൂം

post

തിരുവനന്തപുരം : കോവിഡ് 19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മാറ്റി വയ്ക്കപ്പെട്ട എസ്.എസ്.എല്‍.സി, ഹയര്‍ സെക്കന്ററി, വി.എച്ച്.എസ്.ഇ പരീക്ഷകള്‍ 2020 മെയ് 26 മുതല്‍ 30 വരെയുള്ള തീയതികളില്‍ നടത്തുകയാണ്. നിലവിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തില്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍, വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ , രക്ഷിതാക്കള്‍ എന്നിവരില്‍ നിന്നും സംശങ്ങളും അന്വേഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകുവാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനും പരീക്ഷയുടെ സുഗമമായ സംഘാടനത്തിനുമായി സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റില്‍  രാവിലെ 8.00 മണി മുതല്‍ രാത്രി 8.00 മണി വരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു വാര്‍ റൂം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വാര്‍ റൂമിന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പരുകളും ,ഇമെയില്‍ വിലാസവും ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 0471 2580506         വാട്ട്സ് ആപ് നം : 8547869946

എസ്.എസ്.എല്‍.സി - ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 8301098511    ഹയര്‍ സെക്കന്ററി - ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 9447863373     വി.എച്ച്.എസ്.ഇ - ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ :9447236606


ഇമെയില്‍ : examwarroom@gmail.com