പരീക്ഷാ സംശയ ദൂരീകരണത്തിന് ജില്ലയില്‍ വാര്‍ റൂം

post

തിരുവനന്തപുരം : കോവിഡ് 19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മാറ്റി വയ്ക്കപ്പെട്ട എസ്.എസ്.എല്‍.സി, ഹയര്‍ സെക്കന്ററി, വി.എച്ച്.എസ്.ഇ പരീക്ഷകള്‍ സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങള്‍ ദൂരീകരിക്കുന്നതിനും പരാതികള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് ജില്ലാതല വാര്‍റൂം സജ്ജമായി. 23 മുതല്‍ 30 വരെ രാവിലെ എട്ടു മുതല്‍ രാത്രി എട്ടു വരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കും. പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വാര്‍ റൂമിന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പറുകളും ,ഇമെയില്‍ വിലാസവും ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 0471 2580506         വാട്ട്‌സ് ആപ് നം : 8547869946


എസ്.എസ്.എല്‍.സി - ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 8301098511    ഹയര്‍ സെക്കന്ററി - ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 9447863373     വി.എച്ച്.എസ്.ഇ - ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ :9447236606


ഇമെയില്‍ : examwarroom@gmail.com