ജൈവവൈവിധ്യ ബോര്‍ഡില്‍ താത്കാലിക ഒഴിവ്

post

സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോര്‍ഡില്‍ ജില്ലകളിലെ താത്കാലിക ഒഴിവുകളിലേക്ക് 14 വരെ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങള്‍ www.keralabiodiversity.org  യില്‍ ലഭിക്കും. ഫോണ്‍: 0471 2724740