അങ്കണവാടി ഹെല്‍പ്പര്‍ /വര്‍ക്കര്‍ തസ്തികളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

post

തൃശൂര്‍: വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന് കീഴില്‍ ജില്ലയിലെ ചാലക്കുടി അഡീഷണല്‍ പ്രൊജക്റ്റ് പരിധിയിലുള്ള ആതിരപ്പള്ളി, കോടശ്ശേരി, പരിയാരം, മേലൂര്‍, പഞ്ചായത്തുകളിലെ അങ്കണവാടി വര്‍ക്കര്‍ /ഹെല്‍പ്പര്‍ തസ്തികകളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഈ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ സ്ഥിരതാമസമള്ള വനിതകളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകര്‍ 2020 ജനുവരി ഒന്നിന് 18 വയസ്സ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയവരും 46 വയസ്സ് കഴിയാത്തവരുമായിരിക്കണം. എസ് സി /എസ് ടി വിഭാഗത്തിലുള്ളവര്‍ക്ക് മൂന്നുവര്‍ഷത്തെ വയസ്സ് ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതാണ്. അങ്കണവാടി വര്‍ക്കര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ എസ്എസ്എല്‍സി പാസായിരിക്കണം. 

അങ്കണവാടി ഹെല്‍പ്പര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ എഴുത്തും വായനയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം ജനനതീയതി, വയസ്സ്, ജാതി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, സ്ഥിരതാമസം, മുന്‍ പരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളുടെ ശരി പകര്‍പ്പുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം. കവറിന് പുറത്ത് മുകള്‍ഭാഗത്ത് വര്‍ക്കര്‍ /ഹെല്‍പ്പര്‍ സെലക്ഷന്‍ 2020 എന്ന് എഴുതേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത മാതൃകയില്‍ ഇല്ലാത്തതോ, അപൂര്‍ണ്ണമോ, തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയതോ, ആവശ്യമായ രേഖകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാത്തതോ, ഒട്ടിക്കാത്തതോ ആയ അപേക്ഷകള്‍ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. അപേക്ഷകളുടെ പരിശോധനകള്‍ക്ക് ശേഷം അര്‍ഹരായവരെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കും. കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക. പിഎസ്സിയില്‍ ക്ലാസ് ഫോര്‍ ജീവനക്കാരുടെ സംവരണ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഒഴിവ് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പില്‍ നിന്നുള്ള ഉത്തരവുകള്‍ക്ക് വിധേയമായായിരിക്കും നിയമനം.

അപേക്ഷാഫോമിന്റെ മാതൃക ചാലക്കുടി അഡീഷണല്‍ ഐ സി ഡി എസ് പ്രോജക്ട് അതിരപ്പിള്ളി, കോടശ്ശേരി, പരിയാരം, മേലൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതുസംബന്ധിച്ച കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ചാലക്കുടി ഐ സി ഡി എസ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകള്‍ 2020 സെപ്റ്റംബര്‍ 14ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ നേരിട്ടോ തപാല്‍ വഴിയോ സ്വീകരിക്കും. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്ക് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകള്‍ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. നിലവിലുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവര്‍ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളില്‍ അപേക്ഷിച്ചവര്‍ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷകള്‍ അയയ്‌ക്കേണ്ട വിലാസം ശിശുവികസന പദ്ധതി ഓഫീസര്‍, ഐ സി ഡി എസ് പ്രോജക്ട്, ചാലക്കുടി അഡീഷണല്‍, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ചാലക്കുടി 680307.