സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കായുള്ള കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി യുടെ സ്പെഷ്യല്‍ സര്‍വീസ് സമയക്രമം

post

ആലപ്പുഴ : സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കായുള്ള കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി യുടെ സ്പെഷ്യല്‍ സര്‍വീസുകള്‍  ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്‍ തിങ്കളാഴ്ച 18-05-2020 മുതല്‍ തുടങ്ങുന്നു. ജില്ലയില്‍ സര്‍വ്വീസ്സ് നടത്തുന്ന ബസ്സുകളുടെ സമയവിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു .. 

??0800 AM അരൂര്‍ പള്ളി - NH - ആലപ്പുഴ സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ വഴി ആലപ്പുഴ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസ്സ് സ്റ്റേഷന്‍

??0850 AM ചേര്‍ത്തല - NH - ആലപ്പുഴ സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ വഴി ആലപ്പുഴ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസ്സ് സ്റ്റേഷന്‍

??0855 AM ചേര്‍ത്തല - NH - ആലപ്പുഴ സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ വഴി ആലപ്പുഴ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസ്സ് സ്റ്റേഷന്‍

??0900 AM ചേര്‍ത്തല - NH - ആലപ്പുഴ സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ വഴി ആലപ്പുഴ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസ്സ് സ്റ്റേഷന്‍

??0905 AM ചേര്‍ത്തല - NH - ആലപ്പുഴ സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ വഴി ആലപ്പുഴ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസ്സ് സ്റ്റേഷന്‍

??0900 AM തണ്ണീര്‍മുക്കം - മുഹമ്മ - ആലപ്പുഴ സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ വഴി ആലപ്പുഴ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസ്സ് സ്റ്റേഷന്‍

??0905 AM തണ്ണീര്‍മുക്കം - മുഹമ്മ - ആലപ്പുഴ സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ വഴി ആലപ്പുഴ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസ്സ് സ്റ്റേഷന്‍

??0900 AM കിടങ്ങറ - AC റോഡ് - ആലപ്പുഴ സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ വഴി ആലപ്പുഴ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസ്സ് സ്റ്റേഷന്‍

??0915 AM കിടങ്ങറ - AC റോഡ് - ആലപ്പുഴ സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ വഴി ആലപ്പുഴ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസ്സ് സ്റ്റേഷന്‍

??0815 AM കായംകുളം - NH - ആലപ്പുഴ സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ വഴി ആലപ്പുഴ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസ്സ് സ്റ്റേഷന്‍

??0840 AM ഹരിപ്പാട് - NH - ആലപ്പുഴ സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ വഴി ആലപ്പുഴ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസ്സ് സ്റ്റേഷന്‍

??0845 AM ഹരിപ്പാട് - NH - ആലപ്പുഴ സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ വഴി ആലപ്പുഴ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസ്സ് സ്റ്റേഷന്‍

??0850 AM ഹരിപ്പാട് - NH - ആലപ്പുഴ സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ വഴി ആലപ്പുഴ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസ്സ് സ്റ്റേഷന്‍

??0855 AM ഹരിപ്പാട് - NH - ആലപ്പുഴ സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ വഴി ആലപ്പുഴ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസ്സ് സ്റ്റേഷന്‍

??0820 AM മാവേലിക്കര - കവല - NH - ആലപ്പുഴ സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ വഴി ആലപ്പുഴ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസ്സ് സ്റ്റേഷന്‍

??0845 എടത്വ - അമ്പലപ്പുഴ - ആലപ്പുഴ സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ വഴി ആലപ്പുഴ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസ്സ് സ്റ്റേഷന്‍

??വൈകിട്ട് തിരിച്ച് സിവില്‍ സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന സമയം : 0510 PM

??0700 AM ചേര്‍ത്തല - NH - അരൂര്‍ പള്ളി

??0900 AM ആലപ്പുഴ - AC റോഡ് - മങ്കൊമ്പ് ബ്ലോക്ക്

??0915 AM ആലപ്പുഴ - AC റോഡ് - മങ്കൊമ്പ് ബ്ലോക്ക്

??0430 PM ആലപ്പുഴ - AC റോഡ് - മങ്കൊമ്പ് ബ്ലോക്ക്

??0800 AM ആലപ്പുഴ - AC റോഡ് - കിടങ്ങറ

??0815 AM ആലപ്പുഴ - AC റോഡ് - കിടങ്ങറ

??0840 AM ആലപ്പുഴ - AC റോഡ് - കിടങ്ങറ

??0840 AM ആലപ്പുഴ - അമ്പലപ്പുഴ - നീരേറ്റുപുറം

??0815 AM ആലപ്പുഴ - NH - കായംകുളം

??0825 AM ആലപ്പുഴ - NH - കവല - മാവേലിക്കര കോടതി

??0830 AM ആലപ്പുഴ - NH - ഹരിപ്പാട്

??0845 AM ആലപ്പുഴ - NH - ഹരിപ്പാട്

??0830 AM ആലപ്പുഴ - NH - ചേര്‍ത്തല

??0845 AM ആലപ്പുഴ - NH - ചേര്‍ത്തല

??0900 AM ആലപ്പുഴ - NH - ചേര്‍ത്തല

??0940 AM മങ്കൊമ്പ് ബ്ലോക്ക് - AC  റോഡ് - ആലപ്പുഴ

??0515 PM മങ്കൊമ്പ് ബ്ലോക്ക് - AC റോഡ് - ആലപ്പുഴ

??0515 PM മങ്കൊമ്പ് ബ്ലോക്ക് - AC റോഡ് - ആലപ്പുഴ

??0610 PM കിടങ്ങറ - AC റോഡ് - ആലപ്പുഴ

??0610 PM കിടങ്ങറ - AC റോഡ് - ആലപ്പുഴ

??0515 PM നീരേറ്റുപുറം - അമ്പലപ്പുഴ - ആലപ്പുഴ

??0515 PM മാവേലിക്കര കോടതി - കവല - NH - ആലപ്പുഴ

??0515 PM കായംകുളം - NH - ആലപ്പുഴ

??0515 PM ഹരിപ്പാട് - NH - ആലപ്പുഴ

??0515 PM ഹരിപ്പാട് - NH - ആലപ്പുഴ

??0505 PM ചേര്‍ത്തല - NH - ആലപ്പുഴ

??0515 PM ചേര്‍ത്തല - NH - ആലപ്പുഴ

??0515 PM ചേര്‍ത്തല - NH - ആലപ്പുഴ

താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകള്‍ക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും സര്‍വ്വീസ് നടത്തുന്നത്.

1. സര്‍ക്കാര്‍, അര്‍ധസര്‍ക്കാര്‍, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കു മാത്രമേ ഈ സര്‍വ്വീസുകളില്‍ യാത്ര അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ.

2. യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ കൈവശം ഓഫീസ് തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും ആയത് കണ്ടക്ടര്‍ക്ക് പരിശോധനക്കായി നല്‍കേണ്ടതുമാണ്.

3.  യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്‍ കൊറോണ പ്രതിരോധ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. മൂന്നു പേര്‍ക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന സീറ്റുകളില്‍ രണ്ടുപേരും രണ്ടു പേര്‍ക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന സീറ്റുകളില്‍ ഒരാളും സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. നിന്നുള്ള യാത്ര (സ്റ്റാന്‍ഡിങ് പാസഞ്ചേഴ്‌സ്) യാതൊരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

4. ജീവനക്കാര്‍ സാനിറ്റൈസര്‍ കൈയ്യില്‍ കരുതേണ്ടതും ബസില്‍ കയറുന്നതിനു മുമ്പ് സാനിറ്റൈസറോ സോപ്പോ ഉപയോഗിച്ച് കൈകള്‍ ശുചീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

5. എല്ലാവരും യാത്രയിലുടനീളം നിര്‍ബന്ധമായും മാസ്‌ക് ധരിക്കണം.

6. സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള പ്രത്യേക നിരക്കിലുള്ള യാത്രക്കൂലി നല്‍കണം.

7. യാതൊരു കാരണവശാലും കെഎസ്ആര്‍ടിസി-യുടെ അംഗീകൃത സ്റ്റോപ്പുകളല്ലാത്ത ഒരിടത്തും ബസ് നിര്‍ത്തുന്നതല്ല.

8. യാത്രക്കാര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പിന്‍ വശത്തെ വാതിലിലൂടെ കയറി മുന്‍ വശത്തെ വാതിലില്‍ കൂടി ഇറങ്ങേണ്ടതാണ്.

9. പൂര്‍ണമായും സര്‍ക്കാര്‍/ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്‌പെഷ്യല്‍ സര്‍വീസുകളാണ് നടത്തുന്നത് എന്നതിനാല്‍ മറ്റ് പൊതുജനങ്ങളെ ഈ സര്‍വീസുകളില്‍ കയറുവാനോ യാതൊരുവിധമായ സൗജന്യ യാത്രാ പാസുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റാരേയും യാത്ര ചെയ്യുവാനോ അനുവദിക്കുകയില്ല.

10. ഒന്നില്‍ അധികം ബസ്സുകള്‍ സര്‍വീസ്സ് നടത്തുന്ന റൂട്ടുകളില്‍ ബസ്സുകളില്‍ പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നമ്പറുകള്‍ ശ്രദ്ധിച്ച് രാവിലെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അതേ ബസ്സില്‍ തന്നെ വൈകിട്ടും , തുടര്‍ന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുക .

11. കഴിയുമെങ്കില്‍ എല്ലാ യാത്രക്കാരും കൃത്യം നിരക്ക് കൈയ്യില്‍ കരുതിയാല്‍ കറന്‍സി  കൈമാറ്റം കുറയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കും .