അസംഘടിത തൊഴിലാളി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ ബോര്‍ഡില്‍ നിന്നും ധനസഹായം

post

ആലപ്പുഴ: കോവിഡ് 19 വ്യാപനം മൂലം തൊഴില്‍ നഷ്ടമായവര്‍ക്ക് ജില്ലയിലെ കേരള സംസ്ഥാന അസംഘടിത തൊഴിലാളി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ ബോര്‍ഡില്‍ നിന്നും 1000/-രൂപ ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി മെയ് 31 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷ ആലപ്പുഴ ജില്ല ഓഫീസില്‍ നേരിട്ടോ തപാല്‍ മുഖേനയോ ഇ - മെയിലായോ അയയ്ക്കാവുന്നതാണ്. കേരള കൈ തൊഴിലാളി വിദഗ്ധതൊഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതിയില്‍അംഗത്വം എടുത്ത ശേഷം 2016 ഫെബ്രുവരിയില്‍ നിലവില്‍ വന്ന പുതുക്കിയ പദ്ധതിയില്‍ പ്രതിമാസം 100/- രൂപ നിരക്കില്‍ അംശാദായം അടച്ച് അംഗത്വം എടുക്കുവാന്‍ കഴിയാതെ വന്ന ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങള്‍ക്ക് അസംഘടിത തൊഴിലാളി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാപദ്ധതിയില്‍ അംഗത്വം നേടാനും ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കുവാനും അവസരം ഉണ്ട്. അപേക്ഷിച്ചവര്‍ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. ഇ-മെയില്‍ വിലാസം unorganisedwssbalpy@gmail.com . കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഫോണ്‍: 0477- 2241455.