അക്വാകള്‍ച്ചര്‍ പരിശീലന പരിപാടി; അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

post

കൊച്ചി: ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യുവജനങ്ങള്‍ക്കായി അനുവദിച്ച അക്വാകള്‍ച്ചര്‍ പരിശീലന പരിപാടിയിലേക്ക് അക്വാകള്‍ച്ചറില്‍ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കില്‍ വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തീകരിച്ച 20 നും 30 നും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുളള പരിശീലനാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന.

ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന് കീഴിലുളള തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഫാമുകളിലും ഹാച്ചറികളിലും മറ്റ് ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററുകളിലുമായിരിക്കും പരിശീലനം. 15 പേര്‍ക്ക് മാത്രമായി നിജപ്പെടുത്തിയ പരിശീലനത്തിന്റെ കാലാവധി എട്ട് മാസമായിരിക്കും. ഈ കാലയളവില്‍ പ്രതിമാസം 7500 രൂപ സ്‌റ്റൈപ്പന്റ് അനുവദിക്കും. താത്പര്യമുളള ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ നവംബര്‍ 20ന് മുമ്പായി നിര്‍ദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിലുളള അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച് ഫിഷറീസ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍ (ട്രെയിനിംഗ്) കിഴക്കേ കടുങ്ങല്ലൂര്‍, യു.സി. കോളേജ് പി.ഒ., ആലുവ-2 എന്ന വിലാസത്തിലോ ഓഫീസിന്റെ ഇമെയില്‍ jdtfrgalva@gmail.com മുഖേനയോ സമര്‍പ്പിക്കണം. അപേക്ഷാഫോറത്തിന്റെ മാതൃക ഫിഷറീസ് ജില്ലാ ഓഫീസുകളില്‍ ലഭ്യമാണ്.