സഫലം 2019-20 അദാലത്ത്:കണയന്നൂര്‍ താലൂക്കില്‍ തുടക്കമാകും

post

കാക്കനാട്: റവന്യൂ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനായുള്ള ജില്ലാതല അദാലത്തിന് കണയന്നൂര്‍ താലൂക്കില്‍ തുടക്കമാകും. അടുത്തമാസം 21ന് നടക്കുന്ന അദാലത്തിലേക്ക്് പരാതികള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി അടുത്ത മാസം അഞ്ചാണ്. കണയന്നൂര്‍ താലൂക്ക് പരിധിയില്‍ വരുന്ന റവന്യൂ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സി.എം.ഡി.ആര്‍.എഫ്, സര്‍വ്വെ, പട്ടയം, വിവിധ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് അപേക്ഷകളും പരാതികളും സമര്‍പ്പിക്കാം. പ്രളയ സംബന്ധമായ പരാതികള്‍ അദാലത്തില്‍ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. അപേക്ഷകള്‍ കളക്ട്രേറ്റിലും, കണയന്നൂര്‍ താലൂക്കിലും, ബന്ധപ്പെട്ട വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലും സമര്‍പ്പിക്കാം. മഹാരാജാസ് കോളേജ് സെന്റിനെറി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ നടക്കുന്ന അദാലത്തില്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍, ജനപ്രതിനിധികള്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുക്കും.