മഹിള ശിക്ഷണ്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ വാക്ക് ഇന്‍ ഇന്റര്‍വ്യൂ

post

തിരുവനന്തപുരം : ജില്ലയിലെ മഹിള ശിക്ഷണ്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ അഡീഷണല്‍ ടീച്ചര്‍, കുക്ക് തസ്തികകളിലെ ഓരോ ഒഴിവിലേക്ക് വാക്ക് ഇന്‍ ഇന്റര്‍വ്യൂ നടത്തും. എസ്.സി/എസ്.ടി, ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട സ്ത്രീകള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. അഡീഷണല്‍ ടീച്ചര്‍ തസ്തികയില്‍ ബിരുദമുള്ള 25-40 വയസ്സിനിടയില്‍ പ്രായമുള്ളവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രതിമാസവേതനം 9,000 രൂപ. എഴുത്തും വായനയും അറിയാവുന്ന 25-50 വയസ്സിനിടയില്‍ പ്രായമുള്ളവര്‍ക്ക് കുക്ക് തസ്തികയില്‍ അപേക്ഷിക്കാം. പ്രതിമാസം 7,500 രൂപ വേതനം. വെള്ളപേപ്പറില്‍ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷയോടൊപ്പം അസ്സല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പുകളുമായി 19ന് രാവിലെ 11ന് മഹിള സമഖ്യയുടെ കുഞ്ചാലുംമൂട് ഓഫീസില്‍ വാക്ക് ഇന്‍ ഇന്റര്‍വ്യൂവിന് എത്തണം. വിലാസം: കേരള മഹിള സമഖ്യ സൊസൈറ്റി, റ്റി.സി. 20/1652, കല്‍പന, കുഞ്ചാലുംമൂട്, കരമന.പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം02. ഫോണ്‍: 04712348666.