അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ വിതരണം: പാഴ്‌സൽ സർവീസുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം

post

തിരുവനന്തപുരം: ലോക്ക്ഡൗൺ കാലയളവിൽ അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ വിതരണത്തിനായി ഇ-കൊമേഴ്‌സ് സേവനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ലെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് അറിയിച്ചു. ഇതിനായി പാഴ്‌സൽ സർവീസുകൾക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമില്ലെന്ന് വ്യക്തത വരുത്തി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി.

പാഴ്‌സൽ സർവീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനാൽ ഓൺലൈൻ വഴി ഓർഡർ നൽകുന്ന അവശ്യവസ്തുക്കളായ ഭക്ഷണസാമഗ്രികൾ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ, മെഡിക്കൽ ഉത്പന്നങ്ങൾ, ജീവൻ രക്ഷാ ഔഷധങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിതരണത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ലോക്ക് ഡൗൺ കാലയളവിലും അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ വിതരണത്തിനായി പാഴ്‌സൽ സർവീസുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതാണെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.