കോവിഡ് -19 കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ നമ്പരുകള്‍

post

കൊറോണ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം - 1077, 0481 2304800, 0481 2581900

പോലീസ് ഹെല്‍പ്പ്‌ലൈന്‍ -0481 563388, 9497975312, 1090

ഡോക്ടറെ കണ്‍സള്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ - 7034322777

താലൂക്ക് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകള്‍

--------

കോട്ടയം- 0481 2568007

ചങ്ങനാശേരി- 04812420037

മീനച്ചില്‍ -048222 12325

വൈക്കം - 04829231331

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി -  04828 202331


കൗണ്‍സലിംഗ് സേവനം

--------

മാനസികാരോഗ്യ പരിപാടി(ജില്ലാ ആശുപത്രി)    -9539355724

കുടുംബശ്രീ സ്‌നേഹിത പ്രോജക്ട് - 9496346684

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ വയോജന ആരോഗ്യ പദ്ധതി -9400268137

ഭാരതീയ ചികില്‍സാ വകുപ്പ്

മാനസികാരോഗ്യ വിഭാഗം- 8089861292

ജനറല്‍ മെഡിസിന്‍-9400630465, 9496356548

കുട്ടികളുടെ വിഭാഗം- 9544176969


ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് -പാല്‍ സംഭരണം, കാലിത്തീറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങള്‍- 944761 3952

പാല്‍ വിപണനം-  9446561625

ക്ഷീര മേഖലയിലെ പൊതു വിഷയങ്ങള്‍  -9446201266,9447553652


 സംസ്ഥാന തല ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍- 9496450432, 9446300767,9446376988 


ജില്ലാ ലേബര്‍ ഓഫീസര്‍-0481 2564365, 8547655265


അതിഥി തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള്‍

സംസ്ഥാനതല കോള്‍ സെന്റര്‍-155214, 1800 425 55214

അസിസ്റ്റന്റ് ലേബര്‍ ഓഫീസര്‍ ഫസ്റ്റ് സര്‍ക്കിള്‍-  8547655389

അസിസ്റ്റന്റ് ലേബര്‍ ഓഫീസര്‍ സെക്കന്റ്  സര്‍ക്കിള്‍ -8547655390

അസിസ്റ്റന്റ് ലേബര്‍ ഓഫീസര്‍ ചങ്ങനാശ്ശേരി- 8547655391

അസിസ്റ്റന്റ് ലേബര്‍ ഓഫീസര്‍ പുതുപ്പള്ളി- 8547655392

അസിസ്റ്റന്റ് ലേബര്‍ ഓഫീസര്‍ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി- 8547655393

അസിസ്റ്റന്റ് ലേബര്‍ ഓഫീസര്‍ പാലാ- 8547655394

അസിസ്റ്റന്റ് ലേബര്‍ ഓഫീസര്‍ വൈക്കം - 8547655395

ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍-9447414758

പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ കൃഷി ഓഫീസ് - 048125622 63