ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് വീണ്ടും നീട്ടിവച്ചു

post

ഏപ്രില്‍ ഒന്നു മുതല്‍ 28 വരെയുള്ള ടിക്കറ്റുകള്‍ റദ്ദാക്കി

തിരുവനന്തപുരം : ഏപ്രില്‍ അഞ്ച് മുതല്‍ 14 വരെ നടത്താനിരുന്ന പൗര്‍ണമി (ആര്‍.എന്‍ 435), വിന്‍വിന്‍ (ഡബ്ലിയു 557), സ്ത്രീശക്തി (എസ്.എസ് 202), അക്ഷയ (എ.കെ 438), കാരുണ്യ പ്ലസ് (കെ.എന്‍ 309), നിര്‍മല്‍ (എന്‍.ആര്‍ 166), കാരുണ്യ (കെ.ആര്‍ 441), പൗര്‍ണമി (ആര്‍.എന്‍ 436), വിന്‍വിന്‍ (ഡബ്ലിയു 558), സ്ത്രീശക്തി (എസ്.എസ് 203) ഭാഗ്യക്കുറികളുടെ നറുക്കെടുപ്പ് വീണ്ടും നീട്ടിവച്ചു.  ഇവ യഥാക്രമം ഏപ്രില്‍ 19 മുതല്‍ 28 വരെ നടത്തും.  സമ്മര്‍ ബമ്പര്‍ (ബി.ആര്‍ 72) ഭാഗ്യക്കുറിയും ഏപ്രില്‍ 28ന് നറുക്കെടുക്കും.  ഏപ്രില്‍ 15 മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ 28 വരെയുള്ള അക്ഷയ (എ.കെ 441), കാരുണ്യ പ്ലസ് (കെ.എന്‍ 312), നിര്‍മല്‍ (എന്‍.ആര്‍ 169), കാരുണ്യ (കെ.ആര്‍ 444), പൗര്‍ണമി (ആര്‍.എന്‍ 439), വിന്‍വിന്‍ (ഡബ്ലിയു 561), സ്ത്രീശക്തി (എസ്.എസ് 206), അക്ഷയ (എ.കെ 442), കാരുണ്യ പ്ലസ് (കെ.എന്‍ 313), നിര്‍മല്‍ (എന്‍.ആര്‍ 170), കാരുണ്യ (കെ.ആര്‍ 445), പൗര്‍ണമി (ആര്‍.എന്‍ 440), വിന്‍വിന്‍ (ഡബ്ലിയു 562), സ്ത്രീശക്തി (എസ്.എസ് 207) ഭാഗ്യക്കുറികള്‍ റദ്ദുചെയ്തു.