ലൈഫ് മിഷനില്‍ കരാര്‍ നിയമനം

post

തിരുവനന്തപുരം : ലൈഫ് മിഷനില്‍ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് കരാടിസ്ഥാനത്തില്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. എഞ്ചിനിയര്‍ (സിവില്‍) തസ്തികയില്‍ജില്ലയില്‍ ഓരോന്നുവീതം 14 ഒഴിവുകളും എഞ്ചിനിയര്‍(ഇലക്ട്രിക്കല്‍), ആര്‍ക്കിടെക്ട് വിഭാഗങ്ങളില്‍ ഓരോ ഒഴിവുകള്‍ വീതവുമാണ് ഉള്ളത്. ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ ബിരുദവും മൂന്ന് വര്‍ഷം പ്രവൃത്തിപരിചയവുമാണ് യോഗ്യത. ഒരു വര്‍ഷത്തേക്കാണ് നിയമനം. പ്രതിമാസം 40,000 രൂപ വീതം വേതനം ലഭിക്കും. അപേക്ഷയും ബയോഡേറ്റയും 20ന് മൂന്ന് മണിക്ക് മുന്‍പ് തിരുവനന്തപുരം എസ്.എസ്.കോവില്‍ റോഡിലെ ലൈഫ് മിഷന്‍ സംസ്ഥാന ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കണം.