പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് താല്കാലിക നിയമനം

post

തൃശൂര്‍: കേരള വനഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തില്‍ സമയബന്ധിത ഗവേഷണ പദ്ധതിയായ 'മെയ്ന്റനന്‍സ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് സീഡ് പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റി'ല്‍ പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയില്‍ താല്‍ക്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നു. ബോട്ടണി ബിരുദമാണ് യോഗ്യത. നിശ്ചിത യോഗ്യതയുളള ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ 30ന് രാവിലെ പത്തിന് കേരള വനഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തൃശ്ശൂര്‍ പീച്ചിയിലുളള ഓഫീസില്‍ വാക് ഇന്‍ ഇന്റര്‍വ്യുവിന് ഹാജരാകണം. വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക് കേരള വനഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് www.kfri.res.in  സന്ദര്‍ശിക്കുക.