സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റ് 2020- 2021

post

തിരുവനന്തപുരം: ധനകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. ടി. എം. തോമസ് ഐസക് നിയമസഭയില്‍ ഇന്ന് ( 07 .02. 2020)  സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു.