ന്യൂനമർദ്ദം ദുർബലമായി, മഴയുടെ ശക്തി കുറയാൻ സാധ്യത

post

തിരുവനന്തപുരം : തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ  കേരള തീരത്തിനു സമീപം സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന  ന്യൂന മർദ്ദം  ദുർബലമായി. ഇന്നുവരെ ( ഒക്ടോബർ 17) ഒറ്റപ്പെട്ട  ശക്തമായ മഴ തുടരാനും  തുടർന്ന്  മഴയുടെ ശക്തി കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

കിഴക്കൻ കാറ്റിന്റെ സ്വാധീനം കേരളം ഉൾപ്പെടയുള്ള തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സജീവമാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി  കേരളത്തിൽ ബുധനാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 20 ) മുതൽ തുടർന്നുള്ള 3-4 ദിവസങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് .ഒറ്റപെട്ട ശക്തമായ മഴക്കും സാധ്യതയുണ്ട്