മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം

post

തിരുവനന്തപുരം: കേരള- ലക്ഷദ്വീപ്  തീരങ്ങളിൽ 12-10-2021 മുതൽ 14-10-2021 വരെ  മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

12-10-2021 മുതൽ 13-10-2021 വരെ: കേരള- ലക്ഷദ്വീപ്  തീരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50  കി.മീ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട്.

14-10-2021: കേരള- ലക്ഷദ്വീപ്  തീരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55  കി.മീ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട്. 

15-10-2021 മുതൽ 16-10-2021 വരെ: ലക്ഷദ്വീപ്  തീരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55  കി.മീ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റിന് സാധ്യത.

പ്രത്യേക  ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം

12-10-2021: തെക്ക്-കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും  മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50  കി.മീ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

13-10-2021: തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിലും, തെക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും   മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50  കി.മീ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

14-10-2021: മാലിദ്വീപ് തീരത്തും, ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ തീരത്തും, കന്യാകുമാരി തീരത്തും മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55  കി.മീ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

15-10-2021: തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിലും, മാലിദ്വീപ് തീരത്തും, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ  ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ തീരത്തും, കന്യാകുമാരി തീരത്തും മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55  കി.മീ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

മേൽ പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രസ്തുത പ്രദേശങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടുള്ളതല്ല.