ഗവര്‍ണര്‍ അവതരിപ്പിച്ച നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം

post

കേരള നിയമസഭയില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍ ഇന്ന് (29.01.2020)അവതരിപ്പിച്ച നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം വായിക്കാം
 മലയാളം : http://www.niyamasabha.org/codes/14kla/session_18/Governors%20Address-2020/Governors%20Address-Mal.pdf

 ഇംഗ്ലീഷ്: http://www.niyamasabha.org/codes/14kla/session_18/Governors%20Address-2020/Governors%20Address_English.pdf